Preventiebeleid VOW

 

Gedragsregels begeleiders
Onderstaande gedragsregels zijn opgemaakt en onder de noemer ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ vastgesteld binnen de georganiseerde sport. Bij VOW vinden we het van belang dat deze regels bekend zijn bij onze begeleiders (met namen trainers/coaches/begeleiders/kaderleden) en dat deze nageleefd worden. Om zo een veilig en gezellig sportklimaat binnen onze vereniging te kunnen waarborgen.

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Vertrouwenscontactpersoon
Er gebeuren soms dingen waarmee je je als sporter geen raad weet, in enkele situaties kan dit zelfs erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee omgegaan kan worden. Veelal kunnen bepaalde onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, trainer, afdelingscoördinator of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderlijke gevallen zou een onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Binnen VOW kennen we deze vertrouwenspersoon. De gesprekken die gevoerd worden met deze vertrouwenspersoon zijn dan ook strikt vertrouwelijk. Andere leden, vrijwilligers en/of bestuur staan hier volledig buiten. De vertrouwenspersoon kan op basis van de informatie die zij heeft ontvangen het probleem intern onder de aandacht brengen of doorverwijzen naar externe personen en/of instanties teneinde een en ander op te lossen.
Op dit moment is Lieke Ebbenn onze vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 06-24904131

 

Aanstellen van vrijwilligers
Bij VOW gaan we zorgvuldig om met het aanstellen van nieuwe vrijwilligers, met name voor onze jeugdafdeling. Vanaf het seizoen 2018-2019 vragen we voor elke vrijwilliger die in aanraking komt met jeugdspelers een VOG aan. Maar voordat het zover is vindt er een kennismaking plaats door een verantwoordelijk bestuurslid of een afgevaardigde hiervan (dus bijvoorbeeld een trainer door hoofd voetbalzaken en een activiteitenbegeleider door hoofd activiteiten).

Een vrijwilliger moet zich thuis kunnen voelen bij de club en wordt tijdens deze kennismaking dan ook wegwijs gemaakt op het terrein, maar ook binnen de (organisatie)structuren en gewoontes die er zijn binnen onze vereniging. Anderzijds moet de club zich ook kunnen conformeren met de (nieuwe) vrijwilliger.
Een ander onderdeel van de kennismaking en de aanstelling is het onder de aandacht brengen van dit preventiebeleid en met name de gedragsregels die opgesteld zijn. Verder heeft onze vereniging ook een Respectcommissie en dragen we Respect uit in alle geledingen. Ook hierin zal de vrijwilliger zich mee moeten conformeren en we verwachten als club dan ook dat de vrijwilliger zijn of haar steentje bijdraagt hierin.