Algemene Ledenvergadering

donderdag 12 oktober 2017 21.00

Algemene ledenvergadering donderdag 12 oktober 2017
 
Het bestuur nodigt alle leden van VOW uit voor de algemene ledenvergadering. Datum: donderdag 12 oktober 2017 Plaats: clubgebouw sportpark De Vonders te Zijtaart Aanvang: 21.00 uur
 
Beste leden,


De afgelopen jaren heeft het bestuur van VOW zich vooral beziggehouden met het financieel gezond maken van de vereniging. Dit heeft veel inzet gevergd van zowel de leden van het bestuur als alle leden van de vereniging. De afgelopen periode hebben we gezien dat er een groot saamhorigheidsgevoel is binnen de vereniging en dat we samen een moeilijke periode kunnen doorstaan met een positief resultaat. Hier zijn we als VOW erg trots op.

Een volgende stap is vooruit kijken. In een vereniging kijk je niet in je eentje naar de toekomst. Het hoofdbestuur en jeugdbestuur hebben daarom de krachten gebundeld om toekomstplannen voor de club te maken. We willen graag nog vele jaren een gezonde vereniging zijn in Zijtaart. Uiteraard hebben we jullie, onze leden, hierbij heel hard nodig.  We zijn van mening te beginnen met het onder de loep nemen van de huidige organisatiestructuur van de vereniging. Nieuwe plannen hiervoor zijn reeds gemaakt en deze willen we jullie graag presenteren op donderdag 12 oktober aanstaande op de Algemene Ledenvergadering. Belangrijk hierbij is de mening van (ouders van) onze leden. 

Laat de toekomst van onze vereniging niet aan je neus voorbij gaan en denk mee op 12 oktober!
 
Agenda
1. Opening

2. Notulen algemene ledenvergadering 6 oktober 2016*

3. Jaarverslagen 2016/2017*

4. Financieel verslag 2016/2017 en begroting 2017/2018*

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie 2017/2018

7. Bestuursverkiezing: Het bestuur draagt kandidaat Marcel Zoete aan om zitting te nemen in het hoofdbestuur. 

8. Vaststellen contributie seizoen 2018/2019

9. Mededelingen

10. Rondvraag

11. Sluiting
 
 
*Verslagen zullen voorafgaande aan de vergadering ter inzage klaarliggen en kunt u ook opvragen bij de secretaris. Als bijlage bij deze uitnodiging vindt u de notulen van de laatste algemene ledenvergadering. 
 
De kascommissie bestaat uit drie leden. Deze leden hebben in principe drie jaar zitting in deze commissie. Elk jaar is 1 lid aftredend. Elk jaar wordt dus 1 vervanger gezocht om zitting te nemen in deze commissie. Kandidaten kunnen zich tijdens of voorafgaand aan de vergadering kenbaar maken. 
 
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk kandidaatstellen bij de secretaris tot vijf dagen voor de vergadering, vergezeld van tien namen met handtekening van leden van VOW.

Met vriendelijke groet,

Carla van der Linden

secretaris VOW

06-19025744

e-mail: info@vow.nl
 
U komt toch ook?    Noteer 12 oktober in uw agenda. 

 

 


Archief Terug